ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Ιωάννης Βύζικας

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Μιχαήλ Σαχσαμάνογλου

Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Πανάρετος

Γεν.Γραμματέας: Αικατερίνη Κουμανίδου

Γραμματέας Λογιστικού: Μαρία Κάππα

Μέλη: Γεώργιος Μιχαηλίδης, Γεώργιος Γουνελάς