ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων & Ιστορίας Καπνού (Ι.Κ.Κ.Ι.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Καταστατικού του προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2021 / 2022 μία (1) υποτροφία για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με θέμα «Ο καπνός στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Κοινωνικές, οικονομικές και πολεοδομικές επιπτώσεις και τάσεις στο αστικό περιβάλλον» σε πανεπιστημιακό ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, χρηματοδοτούμενη αποκλειστικά από τον Δήμο Καβάλας (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας με αριθμό 257/2021).


Όροι συμμετοχής:

Δυνατότητα υποβολής αιτήσεως έχουν ενδιαφερόμενοι με τόπο γέννησης των ιδίων / ή τουλάχιστον ενός εκ των γονέων τους / ή τουλάχιστον ενός εκ των παππούδων τους εντός των ορίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.


Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να ετοιμάσει έναν φάκελο υποψηφιότητας στον οποίο θα συμπεριλάβει:

 • Αίτηση στην ελληνική γλώσσα προς το Ινστιτούτο για τη χορήγηση της υποτροφίας (συντάσσεται από τον αιτούντα).
 • Επίσημα αντίγραφα πτυχίου και αναλυτικής βαθμολογίας βασικών σπουδών, νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, όπου απαιτείται.
 • Επίσημο αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τον τελικό βαθμό, νομίμως μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα, όπου απαιτείται.
 • Δύο (2) πρωτότυπες συστατικές επιστολές, υπογεγραμμένες από πανεπιστημιακούς καθηγητές ή στελέχη ερευνητικών ιδρυμάτων ή επιστημονικών οργανισμών, που γνωρίζουν την επιστημονική εξέλιξη του υποψηφίου, νομίμως μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα, όπου απαιτείται.
 • Πλάνο εργασιών για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, συντεταγμένο στην ελληνική γλώσσα.
 • Επίσημα αντίγραφα αναγνωρισμένων διπλωμάτων ξένων γλωσσών, νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.
 • Αντίγραφο ατομικού εκκαθαριστικού σημειώματος, όπως προκύπτει από την υποβολή φορολογικής δήλωσης του πιο πρόσφατου οικονομικού έτους ή, σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ατομικό εισόδημα, Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει ατομικό εισόδημα, με επισυναπτόμενο αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της οικογενείας του.
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές.
 • Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (για τους άρρενες υποψηφίους).
 • Δημόσια έγγραφα που αποδεικνύουν, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, ότι ο τόπος γέννησης τουλάχιστον ενός εκ των γονέων / ή τουλάχιστον ενός εκ των παππούδων του υποψηφίου εμπίπτει εντός των ορίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (π.χ. πιστοποιητικά γέννησης, βάπτισης, γάμου, οικογενειακής κατάστασης κ.λπ., αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, κ.α.).
 • Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, στο οποίο θα αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, οι σπουδές που έχει πραγματοποιήσει και τα αντίστοιχα πτυχία που έχει λάβει, η γνώση ξένων γλωσσών, η επαγγελματική εμπειρία και τυχόν ερευνητική δραστηριότητα, διακρίσεις/βραβεύσεις, δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε σεμινάρια/συνέδρια, κ.λπ.
 • Ένα σύντομο κείμενο στην ελληνική γλώσσα, στο οποίο ο υποψήφιος θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι θα τον ωφελήσει στη σταδιοδρομία του η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πιο πάνω θέμα.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς, με συστημένη αποστολή του φακέλου υποψηφιότητας προς την Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας (οδός Κασσάνδρου αρ. 6, Καβάλα, Τ.Κ. 65203), υπ' όψιν της κας. Αικατερίνης Κουμανίδου, με την ένδειξη «Αίτηση για υποτροφία», το αργότερο έως τις 31-10-2021. H ημερομηνία υποβολής θα προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα γίνονται δεκτές. Με την υποβολή της αίτησης ο υποψήφιος θεωρείται ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.


Διαδικασία αξιολόγησης & επιλογής:

Γα την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής προόδου του υποτρόφου το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου έχει συγκροτήσει πενταμελή Επιτροπή Υποτροφιών, αποτελούμενη από ακαδημαϊκούς και ειδικούς επιστήμονες. Σε πρώτο στάδιο η Επιτροπή Υποτροφιών εξετάζει τις αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης και συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αξιολογεί τις υποψηφιότητες κατά την ελεύθερη κρίση της, λαμβάνοντας υπ' όψιν τόσο ακαδημαϊκά όσο και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Η Επιτροπή Υποτροφιών επιφυλάσσεται να καλέσει τους υποψηφίους να προσέλθουν σε προσωπική συνέντευξη ή και να θέσουν στη διάθεσή της επιπλέον στοιχεία, εφόσον το κρίνει απαραίτητο για την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους. Στην περίπτωση αυτή η συμμόρφωση των υποψηφίων είναι υποχρεωτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου αποφασίζει για τη χορήγηση ή όχι της υποτροφίας κατά την ελεύθερη και αναιτιολόγητη κρίση του, με βάση σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποτροφιών. Η απόφαση αυτή του Ινστιτούτου θα ανακοινωθεί μέσω της ιστοσελίδας του Ινστιτούτου www.ikkik.gr και του Δήμου Καβάλας www.kavala.gov.gr εντός μηνός από τη λήξη υποβολής των αιτήσεων. και δεν υπόκειται σε ένσταση ή σε οποιαδήποτε αντίρρηση. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.


Καταβολή υποτροφίας και υποχρεώσεις του υποτρόφου:

Το συνολικό ακαθάριστο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000,00) ευρώ. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας αποτελούν α) η υποβολή από τον υπότροφο βεβαίωσης ελληνικού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου ότι έχει γίνει οριστικά δεκτός σε αυτό για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πιο πάνω θέμα και β) η σύναψη της οικείας Σύμβασης Υποτροφίας μεταξύ του Ινστιτούτου, του Δήμου Καβάλας και του υποτρόφου, η οποία θα λάβει χώρα εντός ευλόγου χρόνου από την υποβολή από τον υπότροφο της ανωτέρω βεβαίωσης. Κατά τη σύναψη της ανωτέρω σύμβασης, ο υπότροφος οφείλει να ορίσει έναν νόμιμο εκπρόσωπό του και να γνωστοποιήσει τα πλήρη στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του στον οποίο θα εμβάζονται τα χρήματα της υποτροφίας. Ο λογαριασμός αυτός πρέπει να είναι ατομικός με κύριο δικαιούχο τον υπότροφο.

Η υποτροφία θα καταβληθεί στον επιλεγέντα υποψήφιο σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, ως εξής: Η πρώτη (1η) δόση θα καταβληθεί εντός ευλόγου χρόνου από τη σύναψη της Σύμβασης Υποτροφίας, η δεύτερη (2η) δόση θα καταβληθεί εντός ευλόγου χρόνου από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους κατά το οποίο καταρτίσθηκε η Σύμβαση Υποτροφίας και η τρίτη (3η) και τελευταία δόση θα καταβληθεί μετά την επιτυχή ολοκλήρωση από τον υπότροφο του Προγράμματος σπουδών που αφορά η υποτροφία και δη εντός ευλόγου χρόνου από την εκ μέρους του υποβολή προς το Ινστιτούτο επικυρωμένου αντιγράφου του διδακτορικού διπλώματος και αντιτύπου της διδακτορικής διατριβής.

Με τη λήξη κάθε ακαδημαϊκού έτους ο υποψήφιος διδάκτορας θα πρέπει να υποβάλει στην Επιτροπή Υποτροφιών προσωπική ετήσια Αναφορά για την πορεία των σπουδών του και ετήσια Έκθεση Προόδου, η οποία θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα Καθηγητή του. Ακόμη, ο υπότροφος θα πρέπει να υποβάλει ετησίως στην Επιτροπή Υποτροφιών το αργότερο έως την 31η Ιουλίου α) αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσής του και β) Υπεύθυνη Δήλωσή του εάν λαμβάνει ή όχι άλλη χορηγία, μισθό, αποζημίωση ή απολαβές, που ενδεχομένως θα του δοθούν από το Πανεπιστήμιο ή άλλη πηγή, οπότε εναπόκειται στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου να αποφασίσει τη διατήρηση, αναστολή καταβολής, μείωση ή διακοπή της υποτροφίας, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις πραγματικές ανάγκες του υποτρόφου, με βάση σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποτροφιών. Η μη έγκαιρη και τακτική αποστολή των ως άνω εγγράφων και στοιχείων συνεπάγεται αναστολή ή και διακοπή της υποτροφίας, εφόσον ο υπότροφος δεν ανταποκριθεί σε σχετική ειδοποίηση της Επιτροπής Υποτροφιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου κρίνει εάν ο υπότροφος σημειώνει ουσιαστική πρόοδο στις σπουδές του και αν συντρέχουν οι λόγοι για την καταβολή σε αυτόν των δόσεων της υποτροφίας, με βάση σχετική Εισήγηση της Επιτροπής Υποτροφιών.

Ο υπότροφος οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως την Επιτροπή Υποτροφιών εάν προκύπτουν λόγοι οι οποίοι δεν του επιτρέπουν την ολοκλήρωση του Προγράμματος σπουδών που αφορά η υποτροφία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου αποφασίζει κατά την κρίση του την ανάκληση ή και διακοπή της υποτροφίας, όταν εκτιμά ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι που το επιβάλλουν, με βάση σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποτροφιών.

Ο υπότροφος οφείλει να αφοσιώνεται στις σπουδές του, να συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς του Πανεπιστημίου φοίτησης και να τηρεί τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και της Σύμβασης Υποτροφίας.

Ακόμη, ο υπότροφος οφείλει να αναφέρει σε κάθε δημοσίευση (μελέτη, διατριβή, άρθρο κ.λπ.) ή ανακοίνωση σε Συνέδρια κ.λπ. την ιδιότητά του ως υποτρόφου του Ινστιτούτου και να γνωστοποιεί αμέσως στην Επιτροπή Υποτροφιών κάθε αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας, αριθμού τηλεφώνου ή στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού.

Επίσης, ο υπότροφος προσκαλείται να συμμετέχει και να συνδράμει εθελοντικά στις δράσεις του Ινστιτούτου τόσο κατά τη διάρκεια λήψης της υποτροφίας όσο και μετά το πέρας αυτής.

Σε περίπτωση που ο υπότροφος δεν ολοκληρώσει ή διακόψει τις σπουδές που αφορά η υποτροφία, υποχρεούται σε επιστροφή των μέχρι τότε καταβληθέντων ποσών αυτής. Η υποχρέωση επιστροφής της υποτροφίας δεν ισχύει, εάν η αδυναμία ολοκλήρωσης των σπουδών ή η διακοπή αυτών οφείλεται σε λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας, για τη βασιμότητα των οποίων θα αποφανθεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου, με βάση σχετική εισήγηση της Επιτροπής Υποτροφιών.

Επικοινωνία:
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή άλλη πληροφορία οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10.00΄ π.μ. έως ώρα 14.00΄ μ. στα τηλέφωνα 6977402412 στον κύριο Γιάννη Βύζικα, και 2510 242675 στην κυρία Μαρία Μυλωνά.