Υποτροφίες

Το έτος 2018 το Δ.Σ. του Ινστιτούτου Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού (Ι.Κ.Κ.Ι.Κ.), στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την ανάδειξη και προβολή του ιστορικού και πολιτισμικού κεφαλαίου της περιοχής μας, αποφάσισε να προτείνει στους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της Καβάλας να συνεργασθούν μαζί του για την από κοινού προκήρυξη ενός Προγράμματος Χορήγησης Υποτροφίας για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με αντικείμενο την κοινωνική - οικονομική ιστορία και την αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου μας σε σχέση με τον καπνό.

Κατόπιν τούτου, το Δ.Σ. του Ι.Κ.Κ.Ι.Κ. κάλεσε τους τοπικούς φορείς να αποδεχθούν την προπεριγραφόμενη πρότασή του και να συνδράμουν έμπρακτα τη σχετική προσπάθεια, αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον τους για την κοινωνική, οικονομική και επιστημονική ανάπτυξη της πόλης μας.Ωστόσο, κανένας από τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της Καβάλας δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι σήμερα.

Γι' αυτόν τον λόγο, το Δ.Σ. του Ι.Κ.Κ.Ι.Κ. ανακοινώνει ότι με βάση νέα απόφασή του το Ινστιτούτο θα προχωρήσει στην υλοποίηση της ανωτέρω δράσης μόνο του, με αποκλειστικά δικούς του πόρους.

Το ακριβές περιεχόμενο της προκήρυξης για τη χορήγηση της υποτροφίας, την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων και την παρακολούθηση της εν γένει λειτουργίας του εν λόγω Προγράμματος θα επιμεληθεί επιστημονική επιτροπή που θα συγκροτηθεί με μέριμνα του Δ.Σ. του Ι.Κ.Κ.Ι.Κ.Επίσης, γνωστοποιείται ότι το Δ.Σ. του Ι.Κ.Κ.Ι.Κ. έχει εξουσιοδοτήσει ως υπεύθυνη οργάνωσης του Προγράμματος και αρμόδια για την παροχή κάθε περαιτέρω πληροφορίας ή διευκρίνισης το μέλος του Ινστιτούτου κα Μαρία Μυλωνά, δικηγόρος Καβάλας - Υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης».