TERMS OF ISMTH

Άρθρο 1ο

Επωνυμία

Συνίσταται αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού (Ι.Κ.Κ.Ι.Κ.) που διέπεται από τις διατάξεις Α.Κ. και ειδικότερα των άρθρων 784, 61-71 και 777-783.

Άρθρο 2ο

Έδρα

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η πόλη της Καβάλας, το επί της οδού Κωνσταντίνου Παλαιολόγου αρ. 4 (κτίριο του πρώην Εθνικού Οργανισμού Καπνού). Η διεύθυνση αυτή μπορεί να αλλάξει στα όρια της έδρας χωρίς την τροποποίηση του καταστατικού.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η εταιρεία μπορεί να διατηρεί παραρτήματα εκτός της έδρας της (π.χ. σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Βαλκανικής, διεθνώς και ιδίως στις χώρες που υπάρχει ισχυρή ελληνική ομογένεια, καπνική ιστορία, συνδικαλιστική δράση ή αναπτυξιακή συνεργασία με την Ελλάδα).

Άρθρο 3ο

Σκοπός

Το Ι.Κ.Κ.Ι.Κ. είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Σκοποί της εταιρείας είναι :

 1. Η συστηματική μελέτη, καταγραφή τεκμηρίωση και διάσωση αρχείων που αφορούν στο συνδικαλιστικό κίνημα, στα κοινωνικά κινήματα, στην ιστορία του καπνού εν γένει με έμφαση στους εργατικούς αγώνες, στην ιστορία της Καβάλας, στην κοινωνική διαστρωμάτωση (θεωρητική, εμπειρική, ιστορική διερεύνηση της μορφής, της εξέλιξης και του χαρακτήρα των κοινωνικών σχηματισμών), στην πολυπολιτισμικότητα (διαπολιτισμικές σχέσεις βασισμένες στο εμπόριο καπνού, κ.α.), στη μελέτη πόλεων με ιστορία στον τομέα της καλλιέργειας, της επεξεργασίας και του εμπορίου καπνού, στη μελέτη της καλλιέργειας του καπνού (είδη, τεχνολογία, κ.α.), στην υφιστάμενη κατάσταση του εμπορίου και στις λοιπές χρήσεις του καπνού (φαρμακευτική, κ.α.), στις νέες μορφές επεξεργασίας καπνού, στις οικονομικές και στατιστικές θεωρήσεις, κ.α
 2. Η ανάδειξη της τοπικής, βαλκανικής και ευρωπαϊκής ιστορίας του καπνού και των κοινωνικών κινημάτων.
 3. Η οργάνωση υποδομών, όπως η τεχνογνωσία οργάνωσης του Μουσείου Καπνού, η δημιουργία ερευνητικών εργαστηρίων, η προώθηση της έρευνας πρωτογενούς και εφαρμοσμένης, και αξιοποίηση προς αυτόν τον σκοπό των κοινοτικών ενισχύσεων για κινητικότητα και μεταφορά τεχνογνωσίας στο διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο.
 4. Η κατάρτιση εργαζομένων σε θέματα που σχετίζονται με την ιστορία των κοινωνικών κινημάτων, την ιστορία του καπνού, την επεξεργασία καπνού και την κατασκευή καλλιτεχνικών δειγμάτων καπνού.
 5. Η κατασκευή, συντήρηση και διάθεση καλλιτεχνικών εκθεσιακών δειγμάτων καπνού, μια παραδοσιακής τεχνικής που έσβησε.
 6. Η ενθάρρυνση της τοπικής ανάπτυξης μέσα από το στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν την τοπική οικονομία, τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα, αξιοποιώντας τα πολιτιστικά διαθέσιμα και τους πόρους κάθε περιοχής, ώστε να τα αναδείξουν ως στρατηγικά πλεονεκτήματα.
 7. Η διατύπωση προτάσεων για την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, ιστορίας και παράδοσης με σύγχρονους και καινοτόμους τρόπους.
 8. Η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ εθνοκοινοτικών οργανώσεων και των πολιτιστικών συλλόγων με έμφαση στη Β. Ελλάδα, την Νοτιανατολική Ευρώπη και εν γένει την Ανατολική Μεσόγειο, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων με σκοπό την ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών προώθησης της ιστορίας, της οργάνωσης κι αξιοποίησης του αρχειακού τους υλικού, της ανταλλαγής απόψεων και υλικού.
 9. Η οργάνωση της προβολής του Μουσείου Καπνού των κοινωνικών κινημάτων και της ιστορίας του καπνού με τη δημοσιοποίηση και διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο κοινό, στην ακαδημαϊκή κοινότητα, σε αρμόδιους φορείς, καθώς και υπηρεσίες, σε τοπικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με σκοπό να καταστήσει προσιτή την επιστημονική γνώση και τους επιστημονικούς προβληματισμούς στον ευρύτερο εξωπανεπιστημιακό χώρο με την παράλληλη στήριξη επιστημονικών εκδόσεων και δημοσιεύσεων.
 10. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση εκδηλώσεων, συνεδρίων, διαλέξεων, επιστημονικών συναντήσεων και σεμιναρίων.
 11. Η λειτουργία του Μουσείου Καπνού Δήμου Καβάλας με τον συνεχή εμπλουτισμό του υλικού του μέσω των ερευνών και των μελετών.
 12. Η οργάνωση βιβλιοθήκης, η αρχειοθέτηση και ταξινόμηση του αρχειακού υλικού του Μουσείου Καπνού Δήμου Καβάλας.
 13. Παροχή υποτροφιών.
 14. Η προαγωγή και η ανάπτυξη της αλληλεγγύης  και της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου μέσα από τη μελέτη  των κοινωνικών κινημάτων της περιοχής.

Άρθρο 4ο

Μέσα Υλοποίησης Σκοπού :

 1. Συγκεντρώνει, καταγράφει, ταξινομεί και ψηφιοποιεί στοιχεία, ντοκουμέντα, κείμενα, εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία και λοιπά έντυπα, άρθρα, μελέτες, φωτογραφικό κι άλλο υλικό από όλη την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη σχετικά με την ιστορία του των κοινωνικών κινημάτων και του καπνού. Η συγκέντρωση αυτή μπορεί να προέλθει από όλες τις πηγές.
 2. Δημιουργεί ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο για τα πολιτιστικά διαθέσιμα και τους πόρους των περιφερειών της Ελλάδας με σκοπό την ανάδειξη του πολιτιστικού και ιστορικού πλούτου με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας για τη διερεύνηση της πρόσβασης και της κατανόησης του κοινού σχετικά με το πολιτιστικό και ιστορικό αντικείμενο.
 3. Χρησιμοποιεί ψηφιακές εφαρμογές για την προβολή, προώθηση και ανάδειξη του πολιτιστικού και κοινωνικού δυναμικού της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Ευρώπης, ώστε να συμβάλλει στην καλύτερη επικοινωνία των πολιτιστικών φορέων, διαχειριστών και παραγωγών με το κοινό.
 4. Διαχειρίζεται πολιτιστικό περιεχόμενο (μουσειακές συλλογές, ιστορικά αρχεία, κ.λπ.) με σκοπό την αξιοποίησή του σε ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 5. Διεξάγει ερευνητικά προγράμματα υπουργείων ή φυσικών ή νομικών προσώπων.
 6. Κατοχυρώνει και προστατεύει αρχειακό υλικό που αφορά στα κοινωνικά κινήματα και στον καπνό.
 7. Συλλέγει και αξιοποιεί επιστημονικές και τεχνολογικές πληροφορίες. Προβαίνει στη συλλογή, επεξεργασία και ανταλλαγή σχετικών στοιχείων μη προσωπικού χαρακτήρα μέσω των διεθνών τραπεζών, μητρώων και δικτύων.
 8. Συνεργάζεται με εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, με εκπαιδευτικά, επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα και αναπτύσσει διεπιστημονικές σχέσεις με ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, διοργανώνει συνέδρια και διεθνείς συναντήσεις, σεμινάρια και διαλέξεις.
 9. Ταξινομεί, αρχειοθετεί και ψηφιοποιεί υλικό.
 10. Εκπονεί μελέτες και έρευνες για τον πολιτισμό, την ιστορία, την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και για θέματα που αφορούν και εξυπηρετούν καλύτερα τους σκοπούς του.
 11. Δημιουργεί δίκτυα και συνεργάζεται με πολιτιστικούς φορείς, οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση των πολιτιστικών ανταλλαγών και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
 12. Υλοποιεί και συμμετέχει σε προγράμματα πολιτιστικών ανταλλαγών και ταξίδια επιστημονικών στόχων σε συνεργασία με άλλες συλλογικές οργανώσεις που προωθούν την πολιτιστική ανάπτυξη και διαπολιτισμικότητα.
 13. Συνεργάζεται με φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού, όπως Πανεπιστημιακά Δίκτυα, Διεθνείς Οργανισμούς, κ.α.
 14. Διεκδικεί περιφερειακά, εθνικά, ευρωπαϊκά και διακρατικά προγράμματα σε θέματα αξιοποίησης του πολιτισμού και της ιστορίας στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και σε θέματα εναλλακτικού τουρισμού, ως στοιχείων που παρουσιάζουν συνεργίες με το αντικείμενο του πολιτισμού σε μια προοπτική τοπικής ανάπτυξης και αξιοποίησης τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων.
 15. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπονεί στρατηγικά σχέδια και υλοποιεί δράσεις για τα ανωτέρω θέματα σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συλλογικές οργανώσεις, πολιτιστικούς οργανισμούς κι άλλους ενδιαφερομένους.
 16. Δημιουργεί βάση δεδομένων ή ηλεκτρονικό περιοδικό για τη δικτύωση κι ανταλλαγή απόψεων μεταξύ φορέων, την ενημέρωση του κοινού, την ανταλλαγή δημοσιεύσιμης ύλης και με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις και νομικά πρόσωπα αναφορικά με το αντικείμενο της εταιρείας.
 17. Δημιουργεί ομάδες εθελοντικής εργασίας.
 18. Εκδίδει πληροφοριακό και εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
 19. Οι σκοποί της εταιρείας θα επιτυγχάνονται μεταξύ άλλων με την ανάθεση μελετών και εν γένει δραστηριοτήτων σε ειδικούς επιστήμονες και βοηθητικό προσωπικό με συμβάσεις μίσθωσης έργου ή άλλες πρόσφορες συμβάσεις. Είναι δυνατό να καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. αμοιβή ή αποζημίωση διαχειριστή ή των μελών με αντάλλαγμα της σχετικής με τους σκοπούς της εταιρείας επιστημονικής ή άλλης επικουρικής εργασίας.

Άρθρο 5ο

Νομική Μορφή

Το Ινστιτούτο είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπική με νομική προσωπικότητα (άρθρα 11/Ν 2731/1999, ΦΕΚ Α 138 784 επ. ΑΚ).

Το Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού θα είναι υποχρεωτικά ανοιχτό σε όλα τα κοινωνικά ρεύματα της εποχής, στη διάθεση κάθε εργαζομένου, μελετητή, φοιτητή που θα ζητήσει να ερευνήσει σε βάθος όλα εκείνα τα στοιχεία που θα φωτίσουν την κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική ιστορία και εξέλιξη του καπνού εν γένει.

Άρθρο 6ο

Α. Κεφάλαιο και Πόροι της εταιρείας

Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται το ποσό των 3.000 ευρώ, το οποίο καταβάλλεται από τους εταίρους. Το κεφάλαιο αυτό θα καλύψουν τα ιδρυτικά μέλη σε διάστημα ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος.

Το κεφάλαιο αυτό μπορεί να αυξάνεται από έκτακτες επιχορηγήσεις, από έκτακτες συνεισφορές των μελών της, από ενισχύσεις της πολιτείας και ιδίως των υπουργείου Πολιτισμού κι Ανάπτυξης, από ενισχύσεις δημοσίων οργανισμών, από ενισχύσεις Κοινοτικών Προγραμμάτων, επιχορηγήσεις από διεθνείς οργανισμούς, από ενισχύσεις τρίτων προσώπων, φυσικών ή νομικών και γενικά από κάθε οικονομική δραστηριότητα της εταιρείας (εκδόσεις, έρευνες, προϊόντα, παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, κ.α.), έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες κι άλλες παροχές τρίτων, καθώς κι έσοδα από κάθε άλλη πηγή που δεν θίγει την αυτονομία της.

Το εταιρικό κεφάλαιο και οι πόροι της εταιρείας θα κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό εγκεκριμένου τραπεζικού καταστήματος.

Οι πόροι καθώς και τα πάσης φύσεως έσοδα της εταιρείας θα διατίθενται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών της και δεν αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους.

Η εταιρεία, ως μη κερδοσκοπική, δεν διανέμει κέρδη, αν υπάρχουν, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της στα μέλη της.

Εξερχόμενα μέλη δεν θα λαμβάνουν το ποσό της εισφοράς τους.

Είναι δυνατή η εισφορά από μέρους των εταίρων σε τεχνογνωσία, σε είδος, σε υπηρεσίες και σε προσωπικό εξειδικευμένο για την εξυπηρέτηση και την ανάπτυξη των σκοπών της. Η αποτίμηση των εισφορών αυτών γίνεται με κοινή συμφωνία των εταίρων.

Είναι δυνατόν να συμφωνηθεί από κοινού η έναντι αμοιβής παροχή υπηρεσιών στην εταιρεία εκ μέρους των εταίρων.

Β. Οικονομική Διαχείριση

 1. Η οικονομική διαχείριση γίνεται από τη Διαχειριστική Επιτροπή του Κέντρου Έρευνας Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού.
 2. Τυχόν αλλαγές που θα πρότεινε η Γενική Συνέλευση, μετά από συζήτηση με τη Δ.Ε. του Ι.Κ.Κ.Ι.Κ., ενσωματώνονται στον εγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό.

Άρθρο 7ο

Μέλη

Μέλη της Εταιρείας είναι άτομα ή συλλογικά όργανα ήτοι:

1)      Τα πρόσωπα που πήραν την πρωτοβουλία της ίδρυσης της εταιρείας και συμβαλλόμενοι στην παρούσα σύμβαση και οι οποίοι κάλυψαν ισόποσα το κεφάλαιο της εταιρείας (Ιδρυτικά μέλη).

2)      Τα πρόσωπα που καταβάλλουν ετήσια συνδρομή και τα οποία επιθυμούν να συνεργαστούν με την εταιρεία για την επιτυχία των σκοπών της, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

3)      Τα αναγνωρισμένα σωματεία, σύλλογοι, εταιρείες, κι άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που αποδέχονται τις διατάξεις του καταστατικού και επιθυμούν να ενταχθούν στην Εταιρεία διατηρώντας τη δικής τους ταυτότητα και καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή (συλλογικά μέλη).

4)      Τα συλλογικά μέλη μπορούν να μετέχουν στις διαδικασίες και τα όργανα διοίκησης της Εταιρείας δι' ενός εκπροσώπου τους, οριζομένου για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 8ο

Διαδικασία Εγγραφής

1)      Για να εγγραφεί κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην εταιρεία, πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση στη Διαχειριστική Επιτροπή με την οποία να αιτεί την εγγραφή του στο μητρώο μελών και να δηλώνει ότι δέχεται ανεπιφύλακτα όλες τις διατάξεις του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. Υποχρεούται δε στην καταβολή του δικαιώματος εγγραφής.

2)      Η αίτηση συζητείται στην πρώτη συνεδρίαση της Δ.Ε. Αν εγκριθεί, τότε εγγράφεται αμέσως στο τηρούμενο μητρώο μελών της εταιρείας.

3)      Τα μέλη καταβάλλουν ως δικαίωμα εγγραφής και ως ετήσια συνδρομή χρηματικά ποσά που καθορίζονται με απόφαση της Δ.Ε.

4)      Ειδικά για την ένταξη (εγγραφή) συλλογικών μελών στην Εταιρεία απαιτούνται :

α) Γραπτή αίτηση συνοδευόμενη από αντίγραφο απόφασης της Διαχειριστικής Επιτροπής ή της Γενικής Συνέλευσής του για ένταξη στην Εταιρεία, στην οποία ορίζεται εκπρόσωπός της και υπογραμμίζεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλες τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

β) Αντίγραφο καταστατικού επικυρωμένο από το Πρωτοδικείο, από το οποίο να προκύπτει ότι οι σκοποί και οι δραστηριότητες του δεν αντίκεινται στις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας.

γ) Δήλωση ότι δεν έχει ενταχθεί σε άλλη παρόμοια οργάνωση ή εταιρεία. Σε περίπτωση ένταξής του, εκ των υστέρων σε παρόμοια οργάνωση, το συλλογικό μέλος θα πρέπει να ενημερώσει την Εταιρεία.

δ) Ονομαστικό πίνακα των μελών της Διαχειριστικής Επιτροπής.

6) Παράλληλα η εταιρεία μπορεί να εγγράφει επίτιμα μέλη (δωρητές-ευεργέτες) σε ξεχωριστό κατάλογο χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

7) Τα επίτιμα μέλη της εταιρείας δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση, στην εκπροσώπηση της οικονομικής διαχείρισης και των οικονομικών της εταιρείας. Αντίστοιχα, τα μέλη αυτά δεν έχουν καμιά οικονομική αξίωση έναντι της εταιρείας για οποιονδήποτε λόγο.

Άρθρο 9ο

Υποχρεώσεις μελών

 1. Τα μέλη έχουν υποχρέωση :

Α. Να τηρούν το καταστατικό της Εταιρείας και να συμμορφώνονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τις Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Β. Να καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής και να πληρώνουν έγκαιρα την ετήσια συνδρομή τους (μέσα στο μήνα Ιανουάριο του κάθε έτους).

Γ. Να καταβάλουν τις εγκεκριμένες έκτακτες εισφορές που θα επιβάλλονται από τη Γενική Συνέλευση ή από τη Διαχειριστική Επιτροπή με απόφαση για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, οι οποίες δεν δύνανται να υπερβαίνουν ετήσια το διπλάσιο της συνολικής ετήσιας συνδρομής.

Δ. Να εκτελούν τις αποφάσεις της Δ.Ε. και της Γ.Σ.

Ε. Να παίρνουν ενεργό μέρος σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας και να συμβάλουν με όλες τις δυνάμεις τους στην πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας.

ΣΤ. Να τοποθετούνται αντικειμενικά απέναντι στα προβλήματα και να μην ζητούν ειδική και ξεχωριστή μεταχείριση από την Εταιρεία.

 1. Τα συλλογικά μέλη :

Α. Έχουν όλες τις υποχρεώσεις που έχουν τα τακτικά μέλη. Όντας Συλλογικοί Φορείς έχουν πρόσθετα την υποχρέωση :

Β. Να ενημερώνουν την Εταιρεία για τη διάλυση και τη λήξη διαρκείας του φορέα τους.

Γ. Να γνωστοποιούν την τροποποίηση του καταστατικού τους που αφορά στους σκοπούς, τα μέσα και τις δραστηριότητές τους και την τυχόν προσχώρησή τους σε φορείς με όμοιους με την Εταιρεία σκοπούς.

Άρθρο 10ο

Μεταβίβαση ή Υποκατάσταση Ιδιότητας Μέλους

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εταιρείας, κανένα από τα μέλη της δεν επιτρέπεται να εκχωρήσει σε τρίτο την ιδιότητα αυτή και την εταιρική εισφορά του ή να υποκατασταθεί με τρίτο πρόσωπο στη συμμετοχή του στα πράγματα της Εταιρείας και σύμφωνα με το παρόν καταστατικό την απόκτηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Άρθρο 11ο

Επίτιμα  Μέλη (Δωρητές-Ευεργέτες)

Με ομόφωνη απόφασή του η Διαχειριστική Επιτροπή της Εταιρείας ανακηρύσσει :

Α) Δωρητές αυτούς που προσέφεραν για τους σκοπούς της Εταιρείας χρήματα ή αντικείμενα (κινητά ή ακίνητα) σημαντικής αξίας.

Β) Ευεργέτες αυτούς που προσέφεραν χρήματα ή αντικείμενα πολύ σημαντικής αξίας.

Άρθρο 12ο

Αποχώρηση και διαγραφή μελών

 1. Κάθε μέλος παύει να είναι μέλος :

-  Όταν γραπτώς δηλώνεται προς την Εταιρεία, η πρόθεση αποχώρησής και διαγραφής του από την Εταιρεία. Η Δ.Ε., είναι υποχρεωμένη εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της έγγραφης πρόθεσης, να προβεί με απόφασή του στη διαγραφή του μέλους από την Εταιρεία, η οποία εγγράφως γνωστοποιείται στο μέλος εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα λήψης της απόφασης.

-  Όταν καθυστερεί τη συνδρομή του πέραν του έτους χωρίς αιτία.

-  Όταν εκδηλώνει συμπεριφορά που δεν αρμόζει στους σκοπούς της εταιρείας ή κακή συμπεριφορά προς άλλα μέλη ή υπαλλήλους ή συνεργάτες της εταιρείας αναλαμβάνει δραστηριότητες που πλήττουν το κύρος και τους σκοπούς της εταιρείας ή παραβαίνει τις υποχρεώσεις που υπέχει το μέλος για την εκπλήρωση των σκοπών, θεωρούνται επαρκείς λόγοι για τον αποκλεισμό του από την εταιρεία με απόφαση της Δ.Ε. .

-  Αν καταδικαστεί αμετάκλητα από αρμόδια δικαστική αρχή για πράξεις κολάσιμες του Ποινικού Δικαίου.

Ειδικότερα για τα Συλλογικά Μέλη :

-  Όταν διαλυθούν με δικαστική απόφαση ή λήξει η διάρκεια λειτουργία τους.

-  Όταν τροποποιούν τις καταστατικές τους αρχές και αντίκεινται στους σκοπούς της Εταιρείας.

-  Όταν δεν γνωστοποιούν την τροποποίηση του καταστατικού τους που αφορά στους σκοπούς, στα μέσα και στις δραστηριότητές τους και στην προσχώρησή τους σε φορείς με ομοίους προς την Εταιρεία σκοπούς.

 1. Το προς διαγραφή μέλος, προσκαλείται στη συνεδρίαση της Δ.Ε. της Εταιρείας, όταν συζητείται η σχετική πρόταση. Όταν πρόκειται για εκούσια αποχώρηση, η διαδικασία αυτή δεν λαμβάνει χώρα.
 2. Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. περί διαγραφής πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες και να επικυρώνονται στην πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία κι αποφαίνεται οριστικά.

Άρθρο 13ο

Όργανα Διοίκησης

Όργανα Διοίκησης του Κέντρου Έρευνας Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού είναι:

Α. Η Γενική Συνέλευση

Β. Η Διαχειριστική Επιτροπή

Γ.  Η Εξελεγκτική  Επιτροπή.

Άρθρο 14ο

Γενική Συνέλευση – Σύσταση και Σύγκλιση

 1. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας και οι αποφάσεις λαμβάνονται πλειοψηφικά.
 2. Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία, όταν είναι παρόντα τα 2/3 από τα μέλη της Εταιρείας. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται εντός των επομένων 8 ημερών, στον ίδιο τόπο και με  τα ίδια θέματα και θεωρείται πως έχει απαρτία με όσα μέλη παρίστανται.
 3. Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά το χρόνο κατά τους μήνες Ιανουάριο-Μάρτιο.
 4. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όσες φορές το Δ.Σ. κρίνει αναγκαίο ή όταν απαιτείται από το 1/3 τουλάχιστον των μελών με προσκομιζόμενο προς τη Δ.Ε. έγγραφο, όπου πρέπει να αναγράφεται το προς συζήτηση θέμα. Σε αυτήν την περίπτωση ο πρόεδρος της Δ.Ε. είναι υποχρεωμένος να καλέσει τη Γ.Σ. εντός 10 ημερών από την υποβολή της αιτήσεως.

Άρθρο 15ο

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας και ως τέτοιο :

 1. Εκλέγει τη Δ.Ε.
 2. Εκλέγει την Εξελεγκτική Επιτροπή.
 3. Ελέγχει και επικυρώνει τις αποφάσεις
 4. Ελέγχει και επικυρώνει τον απολογισμό δράσης της Δ.Ε. τον περασμένο χρόνο
 5. Εγκρίνει το πρόγραμμα δράσης της Δ.Ε. τον επόμενο χρόνο
 6. Αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού και για τη διάλυση της Εταιρείας, όπου απαιτείται πλειοψηφία ¾ των μελών της.
 7. Στις συνελεύσεις των εταίρων προεδρεύει ο πρόεδρος της Δ.Ε.
 8. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. δεσμεύουν και τα μέλη που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
 9. Η Γ.Σ. χαράσσει τη στρατηγική της εταιρείας, αποφασίζει επί ολων των κρίσιμων θεμάτων που αφορούν στην πορεία της, εκτός αν έχει εξουσιοδοτήσει ειδικά για κάθε ζήτημα, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 16ο

Διαχειριστική Επιτροπή

1. Το Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού διοικείται από πενταμελή (7) Διαχειριστική Επιτροπή.

2. Η Δ.Ε. αποτελείται από τους :

Α) Πρόεδρο

Β) Αναπληρωτή Πρόεδρο

Γ) Αντιπρόεδρο

Δ) Γενικό Γραμματέα

Ε) Γραμματέα Οικονομικού

ΣΤ-Ζ) 2 Μέλη

3. Η θητεία της Δ.Ε. ορίζεται τριετής.

Άρθρο 17ο

Συγκρότηση της Διαχειριστικής Επιτροπής

 1. Η Δ.Ε. του Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού μετά τον ορισμό του, συγκροτείται σε σώμα κι αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν, εκλέγοντας πρόεδρο, αναπληρωτή πρόεδρο, αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Γραμματέα Οικονομικού και 2 Μέλη.
 2. Σε περίπτωση παραίτησης μελών ορίζονται εντός μηνός οι αντικαταστάτες τους, των οποίων η θητεία είναι ίση με τον υπόλοιπο χρόνο της τριετούς θητείας.
 3. Σε περίπτωση που ο παραιτηθείς ή οι παραιτηθέντες ήταν μέλη του προεδρείου η επανασυγκρότηση της Δ.Ε. του Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού σε σώμα, γίνεται με την ευθύνη των μελών σε ειδική γι' αυτό το σκοπό συνεδρίαση.
 4. Εάν ένα μέλος της Δ.Ε. απουσιάζει συστηματικά επί 5 συνεχείς συνεδριάσεις ή υποπέσει σε σοβαρή παράβαση των κανονισμών, απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του.
 5. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Δ.Ε. κατά τη διάρκεια της θητεία τους δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλης αποζημιώσεως, αλλά καλύπτονται οι πραγματικές δαπάνες κινήσεως για τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες της Εταιρείας, με απόφαση της Δ.Ε.

Άρθρο 18ο

Αρμοδιότητες – Λειτουργίες Διαχειριστικής Επιτροπής

 1. Η Δ.Ε. είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού, ασκεί τη γενική διαχείριση και διοίκηση των υποθέσεων και εκπροσωπεί την Εταιρεία έναντι τρίτων και ενώπιον κάθε Δικαστικής Αρχής.
 2. Συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα κι έκτακτα όποτε ζητήσει ο πρόεδρος ή τέσσερα μέλη της. Έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση τουλάχιστον τρία μέλη της. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία τριών (4) συμβούλων.
 3. Έκτακτα η Δ.Ε. συγκαλείται, όταν το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τέσσερα τουλάχιστον από τα μέλη του, προσδιορίζοντας και τα θέματα για τα οποία ζητούν την έκτακτη σύγκλιση.
 4. Η Δ.Ε. συνέρχεται και συνεδριάζει νομίμως κι εκτός της έδρας της.
 5. Σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά που επικυρώνονται αμέσως ή στην επόμενη συνεδρίαση από τον Πρόεδρο της Δ.Ε.
 6. Εγκρίνει τον εσωτερικό οργανισμό λειτουργίας, που αφορά στις σχέσεις εργασίας του προσωπικού που εργάζεται σε αυτό, τις αμοιβές και τους τρόπους συνεργασίας με το επιστημονικό και το άλλο επαγγελματικό προσωπικό υποστήριξης του Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού.
 7. Καταρτίζει :

- το ετήσιο πρόγραμμα δράσης

- τον απολογισμό δράσης

- τον οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό

- τον οικονομικό προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς

- έχει την ευθύνη της υλοποίησης των δράσεων σε όλα τα αντικείμενα ενδιαφέροντος του Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού.

 1. Η Δ.Ε. μπορεί να εκχωρεί αρμοδιότητές του προς τον Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Μέλη της Δ.Ε. και στο Γενικό Διευθυντή.
 2. Η Δ.Ε. ορίζει ειδικούς Τεχνικούς Συμβούλους και Νομικό Σύμβουλο, όταν κρίνεται σκόπιμο, οι οποίοι παρίστανται στις συνεδριάσεις, όταν κληθούν από τον πρόεδρο, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 3. Η Δ.Ε. δύναται να ορίζει 5μελές Επιστημονικό Συμβούλιο από αναγνωρισμένους ειδικούς κατά περίπτωση επιστήμονες, εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την επίτευξη των εκάστοτε στόχων της Εταιρείας.

Άρθρο 19ο

Αρμοδιότητες μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος

 1. Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Δ.Ε. μετά από έγγραφη πρόσκληση, η οποία αποστέλλεται έγκαιρα και στην οποία αναγράφονται τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως μπορούν να συζητούνται εφόσον αυτό ζητηθεί από την πλειοψηφία των μελών της Δ.Ε.
 2. Ο Πρόεδρος αποφασίζει για τις δαπάνες μέχρι του ποσού που καθορίζεται από τη Δ.Ε.
 3. Ο Πρόεδρος υπογράφει μαζί με το  Γενικό Γραμματέα τα εντάλματα και τα παραστατικά εξόδων και εσόδων του Κέντρου Έρευνας Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού.
 4. Ο Πρόεδρος προεδρεύει του επιστημονικού συμβουλίου.

Αναπληρωτής Πρόεδρος

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληροί τον Πρόεδρο κι ασκεί κάθε αρμοδιότητα που θα τους ανατεθεί με ειδική απόφαση του Προέδρου ή της Δ.Ε.

Αντιπρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος  αναπληροί τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο κι ασκεί κάθε αρμοδιότητα που θα τους ανατεθεί με ειδική απόφαση του Προέδρου ή της Δ.Ε.

Γενικός Γραμματέας

 1. Ο Γενικός Γραμματέας έχει την ευθύνη για την τήρηση πρακτικών κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, τη σύνταξη της ημερησίας διατάξεως, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την ενημέρωση των μελών της Δ.Ε. και των εταίρων.
 2. Υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο τα εντάλματα εσόδων και εξόδων.

Γραμματέας Οικονομικού

 1. Έχει την ευθύνη για την οικονομική διαχείριση του Ι.Κ.Κ.Ι.Κ. εκτελώντας τις σχετικές αποφάσεις της Δ.Ε.
 2. Συντάσσει και εισηγείται προς τη Δ.Ε. τον Ισολογισμό-Απολογισμό και Προϋπολογισμό του Ι.Κ.Κ.Ι.Κ.

Μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπή

 1. Συμμετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις της Δ.Ε.
 2. Αναλαμβάνουν όποιες αρμοδιότητες τους ανατεθούν, μέσα στο πλαίσιο του παρόντος, μετά από σχετική απόφαση της Δ.Ε.
 3. Μετά από πέντε συνεχείς αδικαιολόγητες απουσίες από τις Συνεδριάσεις της Δ.Ε. αυτοδίκαια παύουν να είναι μέλη του και εκπίπτουν από αυτό το αξίωμα.
 4. Τα μέλη της Δ.Ε. έχουν το δικαίωμα να εισάγουν προς τη Δ.Ε. θέματα που δεν εμπεριέχονται στην ημερήσια διάταξη, θέτοντας την πρότασή τους για την εγγραφή του θέματος που εισηγούνται προς τη Δ.Ε. στην αρχή της έναρξης της διαδικασίας συνεδρίασης και τα οποία θα συζητηθούν ως θέματα ημερήσιας διάταξης στην επόμενη συνεδρίαση με εξαίρεση τα κατεπείγοντα θέματα.

Άρθρο 20ο

Γενικός Διευθυντής

 1. Με απόφαση της Δ.Ε. και εφόσον κρίνεται σκόπιμο για την επιτυχέστερη υλοποίηση των στόχων της Εταιρείας, ορίζεται Γενικός Διευθυντής για το Συντονισμό και την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της.
 2. Ο Γενικός Διευθυντής, διευθύνει την Εταιρεία μέσα στο πλαίσιο που ορίζει η Δ.Ε. και προΐσταται των υπηρεσιών της.

Ιδιαίτερα, τα καθήκοντά του είναι :

Α) Η εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται από τη Δ.Ε.

Β) Η εκτέλεση των οικονομικών δαπανών σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Δ.Ε.

Γ) Ο συντονισμός και η εποπτεία για την έγκαιρη υλοποίηση του προγράμματος της Εταιρείας.

Δ) Η κατάρτιση των προγραμμάτων δράσης

Ε) Κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διοίκηση και τη λειτουργία της Εταιρείας που του αναθέτει η Δ.Ε.

3. Εάν δεν οριστεί Γενικός Διευθυντής, το ρόλο του εκπληρώνουν από κοινού τα μέλη της Δ.Ε. με ευθύνη του Προέδρου.

Άρθρο 21ο

Προσωπικό

Το προσωπικό της Εταιρείας προσλαμβάνεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τον κανονισμό καταστάσεως προσωπικού της Εταιρείας του εγκρίνει η Δ.Ε.

Άρθρο 22ο

Διορισμός-Προσόντα Γενικού Διευθυντού

 1. Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας διορίζεται με απόφαση της Δ.Ε.
 2. Ως Γενικός Διευθυντής ορίζεται άτομο που τυγχάνει γενικής αποδοχής όλων των μελών της Δ.Ε.
 3. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή είναι τριετής με δυνατότητα ανανέωσης.
 4. Παρίσταται στις συνεδριάσεις της Δ.Ε. (χωρίς δικαίωμα ψήφου) και εισηγείται επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.
 5. Οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή ορίζονται με απόφαση της Δ.Ε.

Άρθρο 23ο

Εξελεγκτική Επιτροπή

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη. Συνέρχεται εντός οκτώ (8) ημερών από την εκλογή της από την Γ.Σ.  μερίμνη του πλειοψηφήσαντος μέλους και εκλέγει τον Πρόεδρό της με μυστική ψηφοφορία.

2. Είναι αρμόδια για τον έλεγχο της οικονομικής διαχειρίσεως της Εταιρείας από τη Δ.Ε. και συντάσσει σχετική έκθεση η οποία υποβάλλεται στην εκλογοαπολογιστική Γ.Σ.

Άρθρο 24ο

Επιστημονικό Συμβούλιο

 1. Με ευθύνη  της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να ορίζεται Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 5 τουλάχιστον αναγνωρισμένου κύρους επιστήμονες, οι οποίοι με τις γνώσεις και το κύρος τους μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη των σκοπών της Εταιρείας.
 2. Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου δύνανται να εναλλάσσονται ανάλογα με το ειδικότερο θεματολόγιο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
 3. Το Επιστημονικό Συμβούλιο εισηγείται θέματα της αρμοδιότητάς του προς τη Δ.Ε., το οποίο αποφασίζει ή όχι για την υλοποίησή τους και συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση αυτών.
 4. Με απόφαση της Δ.Ε. δύναται να οριστεί αποζημίωση για τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου για το έργο που προσφέρουν, ακόμα και τη σύναψη συμβάσεων αναθέσεως έργου.
 5. Στις συνεδριάσεις του Ε.Σ. συμμετέχει κι ο Πρόεδρος της Εταιρείας ή Νόμιμος εκπρόσωπός του.

Άρθρο 25ο

Διεθνές και Εθνικό Δίκτυο

 1. Η Εταιρεία δημιουργεί διεθνές κι εθνικό δίκτυο συνεργατών.

1.α. Το διεθνές δίκτυο της Εταιρείας λειτουργεί με συνεργάτες, οι οποίοι μπορεί να είναι νομικά ή φυσικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε κάθε πόλη ή περιοχή της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Άρθρο 26ο

Διάρκεια – Ανανέωση – Εκκαθάριση

 1. Η διάρκεια της εταιρείας είναι αορίστου χρόνου και αρχίζει από τη νομότυπη δημοσίευση του παρόντος καταστατικού στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Καβάλας.
 2. Το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιείται μετά από απόφαση της Γ.Σ. των μελών.
 3. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. ειδικά για αυτόν το σκοπό, στην οποία απαιτείται η παρουσία όλων των Ιδρυτικών  Μελών της Εταιρείας, που λαμβάνουν απόφαση με απλή πλειοψηφία.
 4. Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την πρώτη έκτακτη Γ.Σ., η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται εντός των επομένων 8 ημερών, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα και θεωρείται πως έχει απαρτία με την παρουσία των 2/3 των Ιδρυτικών Μελών της Εταιρείας και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία.
 5. Η εταιρεία διαλύεται :

α) Αν συντρέχουν λόγοι που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Α.Κ. και τη νομοθεσία περί αστικών Εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

β) Η διάλυση της Εταιρείας μπορεί να αποφασιστεί κι από τη Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά για αυτόν το σκοπό.

 1. Η προσωπικότητα της εταιρείας εξακολουθεί να υπάρχει ωσότου περατωθεί η εκκαθάρισή της και για τις ανάγκες της εκκαθάρισης. Χρέη εκκαθαριστών ασκούν τα μέλη της επταμελούς Δ.Ε.
 2. Τυχόν υπόλοιπο που απομένει μετά την εκκαθάριση της εταιρείας περιέρχεται στο Μουσείο Καπνού του Δήμου Καβάλας για να διατεθεί σε παρεμφερείς σκοπούς.

Άρθρο 27ο

Τήρηση Βιβλίων

Η Εταιρεία τηρεί τα παρακάτω Βιβλία :

 1. Μητρώο Μελών
 2. Βιβλίο Πρακτικών Γ.Σ.
 3. Βιβλίο Πρακτικών της Δ.Ε.
 4. Βιβλίο Πρακτικών της Εξελεγκτικής Επιτροπής
 5. Βιβλίο Πρακτικών του Επιστημονικού Συμβουλίου
 6. Βιβλίο Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας
 7. Βιβλίο Ταμείου
 8. Πρωτόκολλο
 9. Κάθε άλλο αναγκαίο βιβλίο, για την διαχείριση σύμφωνα με την αρχή της  απόλυτης διαφάνειας της δράσης του Ινστιτούτου.

Τα Βιβλία είναι αριθμημένα και θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Εταιρείας.

Άρθρο 28ο

Λογότυπο και Σφραγίδα

Η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί λογότυπο-σήμα (τρεις ανθρώπινες φιγούρες που ανεμίζουν εν είδει λαβάρων φύλλα καπνού) και κυκλική σφραγίδα με την επωνυμία της και το σήμα που έχει καθοριστεί από τα ιδρυτικά μέλη και το οποίο δύναται να κατατεθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης προς κατοχύρωσή του.

Άρθρο 29ο

Κατηγορίες εναντίον μελών του Ινστιτούτου υποβάλλονται και συζητούνται  στη Δ.Ε. Η σχετική απόφαση για την αποδοχή ή μη της κατηγορίας λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία. Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να αναφέρει την κατηγορία με σαφήνεια και ακρίβεια.

Άρθρο 30ο

Κάθε άλλο που θα προκύπτει και δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό θα επιλύεται με απόφαση δι' απλής πλειοψηφίας της Δ.Ε.

Άρθρο 31ο

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 31 Άρθρα και 3 Συνημμένα φύλλα με τα στοιχεία και τις υπογραφές των ιδρυτικών μελών του διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ' άρθρο και στο σύνολό του από την Καταστατική Συνέλευση της 20ης Ιουνίου 2008.

THANK YOU
FOR YOUR SUBSCRIBE!
I.S.M.T.H. MEMBER APPLICATION
FEES/PARTICIPATION AT THE SHAREHOLDER COUNCIL
PAYMENT METHODS
Alpha Bank IBAN GR76 0140 8000 8000 0200 2015 794 BIC CRBAGRAA
CAPTCHA Turing Test Characters unreadable? Display alternate image.