Υποτροφίες

Προς :

1. Δήμαρχο Καβάλας κα Δήμητρα Τσανάκα

2. Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας

3. Επιμελητήριο Καβάλας

Αρ. Πρ. 96. /2018


Καβάλα, 27 Σεπτεμβρίου 2018Το Δ.Σ. του Ινστιτούτου Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού (Ι.Κ.Κ.Ι.Κ.), στο πλαίσιο τωνπροσπαθειών του για την ανάδειξη και προβολή του ιστορικού και πολιτισμικού κεφαλαίου της περιοχής μας,αποφάσισε να προτείνει, σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς της Καβάλας, την προκήρυξηπρογράμματος χορήγησης υποτροφίας για μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, μεαντικείμενο την κοινωνική - οικονομική ιστορία και την αρχιτεκτονική κληρονομιά του τόπου μας σε σχέση με τον καπνό.Η διάρκεια της υποτροφίας προβλέπεται να είναι από ένα (1) έως τρία (3) έτη, κατά περίπτωση.

Ένεκα των ανωτέρω, με την παρούσα επιστολή το Δ.Σ. του Ι.Κ.Κ.Ι.Κ. καλεί τη Διοίκηση του Δήμου Καβάλας να αποδεχθεί την προπεριγραφόμενη πρόταση και να συνδράμει έμπρακτα τη σχετική προσπάθεια, αποδεικνύοντας τοενδιαφέρον της για την κοινωνική, οικονομική και επιστημονική ανάπτυξη της πόλης μας.

Συμπληρωματικά επισημαίνεται ότι το ακριβές περιεχόμενο της προκήρυξης για τη χορήγηση της υποτροφίας,την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων και την παρακολούθηση της εν γένει λειτουργίας του εν λόγωπρογράμματος θα επιμεληθεί επιτροπή που θα συγκροτηθεί με μέριμνα των εμπλεκόμενων φορέων και θα αποτελείταιαπό έγκριτους επιστήμονες του τόπου μας.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. του Ι.Κ.Ι.Κ. έχει εξουσιοδοτήσει ως Υπεύθυνη οργάνωσης του προγράμματοςκαι αρμόδια για την παροχή κάθε περαιτέρω πληροφορίας ή διευκρίνισης το μέλος του Ινστιτούτου κα Μαρία Μυλωνά,δικηγόρο Καβάλας - Υπότροφο του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης».

Με εκτίμηση,Για το Ι.Κ.Κ.Ι.Κ.,

Ο Πρόεδρος, Η Γεν. Γραμματέας,

Ι, Βύζικας Μ. Μαντζουράνη